fbpx

In deze privacy policy leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens zullen verwerken en welke rechten u heeft als klant.

Wij hechten een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die wij van u zullen verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen ons en onze (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en uw gegevens te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.   

Wie zijn we?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website: www.supportyourbusiness.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: de BV Support Your Business, met maatschappelijke zetel te 9940 EVERGEM, Polenstraat 75a en ondernemingsnummer 0751.602.223.

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via e-mail: silke@supportyourbusiness.be

Welke gegevens verzamel en gebruiken wij?

Wij zullen enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij verwerken verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u afneemt bij ons en gebruikt op deze website. Wij verzamelen en verwerken enkel die gegevens die u ons zelf meedeelt wanneer u gebruikt maakt van de website.   

U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die u zelf meedeelt.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden en verzamelen uw gegevens om o.a. uw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing, de door u gedane bestellingen te verwerken en uiteraard om de aangegane overeenkomsten uit te voeren.  Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat u gebruik kan maken van onze diensten.

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de gegevens die wij van u zullen verwerken,  het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag wij hiervoor gebruiken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief):

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor ons belangrijk is om aan de hand van deze informatie onze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Direct Marketing​

Wij zullen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kunnen wij u op de hoogte blijven houden van onze diensten.  

Wij doen dit uiteraard enkel met uw toestemming. U kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar silke@supportyourbusiness.be . Daarnaast voorzien wij in al onze-mails een ‘unsubscribe’ knop.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Wij doen uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen.

Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daartoe verplicht zouden zijn door de wet.

Wij delen alvast uw gegevens met volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van de website: Combell
 • Serverbeheerder: Combell
 • E-mailmarketing: Convertkit – Mailerlite
 • Betaaldiensten: Mollie – Moneybird
 • Online teaching platform: Learndash via WordPress
 • Andere: Woocommerce

Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over uw verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar team@tooltank.be.  

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

De uitoefening van uw rechten zijn in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. Daarnaast kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/08/2020

Wij kunnen deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied van Gent zijn exclusief bevoegd.