fbpx

Artikel 1. Identiteit
Support Your Business BV – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge. Gekend onder btw-nummer: BE0751.602.223. Website en Database: www.supportyourbusiness.be .

Support your Business BV, helpt ondernemers met de technische kant van het online ondernemen. Onder technische taken/ diensten wordt verstaan alle handelingen die nodig zijn voor online ondernemen. Opmaak van websites, landingpagina’s, webshops, online leerplatformen, connecteren van betaalplatformen, opmaak van technische templates voor facturatie en alle automatisaties die nodig zijn om online programma’s met elkaar te laten communiceren.

Naast het begeleiden van ondernemers, geeft Support Your Business BV ook opleidingen aan andere technische virtuele assistenten en begeleidt hun via een mentorship. 

Een opleiding wordt gelijkgesteld aan een cursus, opleiding, mentorship, workshop, begeleiding; nader genoemd opleiding.

Via deze weg kan je de algemene voorwaarden raadplegen van het video-membership van Tool Tank®. 

cropped-favicon-SYB.png

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Support your Business BV en de klant. De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard door het sluiten van de overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig met een schriftelijk bewijs, ondertekend door Support your Business BV.

Artikel 3. Overeenkomst
Zodra er een aankoop tot een technische dienst wordt gevraagd komt de overeenkomst tot stand. Stripuurkaarten van 10 uur zijn 6 maand geldig. Stripuurkaarten zijn niet verlengbaar en vervallen automatisch 6 maand na aankoop.

Opleidingen worden aangekocht via eenmalige aankoop of via termijnbetalingen. De opleiding wordt pas opgestart na aankoop.

Artikel 4. Betalingen
De betaling dient steeds voldaan te zijn alvorens de taken kunnen worden uitgevoerd. Bij gebrek aan betaling zal Silke Van den Broeck niet overgaan tot actie.  De betaling van de diensten zijn louter voor de uitvoering van technische taken. Alle mogelijke kosten van online tools zijn uitgesloten en volledig ten laste van de ondernemer.

De opleiding dient aangekocht te worden alvorens kan deelgenomen worden. Bij niet betaling kan er geen toegang verleend worden.

Artikel 5. Annulatie
Bij annulatie van een stripuurkaart voor of na betaling maar voor start van de diensten zal 50% in acht genomen worden van de totale waarde. Annulatie van stripuurkaarten die reeds zijn opgestart is niet mogelijk.

Bij annulatie van een opleiding dient Support your Business BV per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht te worden, 3 weken alvorens de opleiding start. Bij annulatie korter dan 3 weken voor de start zal er 50% van de vooropgestelde waarde in acht worden genomen. Annulatie tijdens de opleiding geeft geen recht tot terugbetaling.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Support your Business BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke wijzigingen/ updates van de online tools zelf en alle mogelijke gevolgen.

Artikel 7. Misbruik
Indien misbruik wordt gemaakt van doorgegeven technische informatie heeft Support your Business BV het recht Juridische stappen te ondernemen. Onder misbruik van technische informatie wordt verstaan het doorgeven van video en of geschreven materiaal van technisch tools of doorverkoop van bepaalde informatie. Schendingen van deze clausule door de klant kunnen aanleiding geven tot een vaste vergoeding van 5.000,00 EUR, onverminderd het recht van Support Your Business om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan bewezen worden dat de geleden schade meer bedraagt dan het voornoemd forfaitair bedrag.

Artikel 8. Nietigheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomst met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.

Artikel 9. Geschillen 
In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd om kennis te nemen van een geschil, onverminderd het recht van Support your Business BV om als aanleggende partij hiervan af te wijken. Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst exclusief het Belgische recht van toepassing is.

Update 20/02/2023